نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ظهوریان
ضخامت: 10
وزن: 85 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 90,000 0
1399/04/09 90,000 0
1399/04/08 90,000 0
1399/04/07 90,000 12,000