نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 3
وزن: 12 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 110,000 10,000
1399/04/17 100,000 0
1399/04/16 100,000 5,000
1399/04/14 95,000 5,000