ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 5
وزن: 354 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 108,000 4,000
1399/04/10 104,000 1,000
1399/04/09 103,000 0
1399/04/08 103,000 0