شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 5
وزن: 354 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 19,900 0
1401/05/12 19,900 200
1401/05/11 19,700 600
1401/05/10 20,300 0