ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 15
وزن: 1413 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/14 112,000 3,500
1399/02/08 108,500 500
1399/02/07 109,000 3,000
1399/01/31 106,000 4,000