شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 15
وزن: 1413 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 27,100 0
1401/05/12 27,100 100
1401/05/11 27,200 200
1401/05/10 27,400 0