شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 20
وزن: 1884 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 25,900 0
1401/05/13 25,900 0
1401/05/12 25,900 300
1401/05/11 26,200 300