ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 20
وزن: 1884 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/07 125,000 0
1399/03/06 125,000 0
1399/03/03 125,000 0
1399/02/31 125,000 0