ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 20
وزن: 1884 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/29 144,000 0
1399/06/26 144,000 2,000
1399/06/25 142,000 0
1399/06/24 142,000 1,000