شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ������
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 20
وزن: 1884 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 25,700 0
1401/05/22 25,700 50
1401/05/19 25,750 150
1401/05/18 25,900 0