شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ������ ��������
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 20
وزن: 1884 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 32,850 0
1401/12/23 32,850 0
1401/12/22 32,850 0
1401/12/21 32,850 2,200