شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 30
وزن: 2826 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 25,500 0
1401/05/12 25,500 0
1401/05/11 25,500 0
1401/05/10 25,500 0