شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 35
وزن: 3297 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 24,800 0
1401/05/12 24,800 500
1401/05/11 25,300 100
1401/05/10 25,400 0