توری تهران

لیست قیمت روزانه فروش توری کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
توری تهران
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه تهران

توری حصاری - 1000 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2

کارخانه تهران

توری حصاری - 800 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2

کارخانه تهران

توری حصاری - 695 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.2

کارخانه تهران

توری حصاری - 1145 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.2

کارخانه تهران

توری حصاری - 970 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.2

کارخانه تهران

توری حصاری - 390 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 1480 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 1250 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 1090 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.7

کارخانه تهران

توری حصاری - 1723 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.7

کارخانه تهران

توری حصاری - 1460 کیلوگرم
6.5×6.5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.7

کارخانه تهران

توری حصاری - 1270 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.9

کارخانه تهران

توری حصاری - 3770 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.9

کارخانه تهران

توری حصاری - 1682 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2.9

کارخانه تهران

توری حصاری - 1460 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3

کارخانه تهران

توری حصاری - 710 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3

کارخانه تهران

توری حصاری - 1800 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3

کارخانه تهران

توری حصاری - 1560 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 2895 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 2450 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 2125 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3.8

کارخانه تهران

توری حصاری - 3420 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3.8

کارخانه تهران

توری حصاری - 2890 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3.8

کارخانه تهران

توری حصاری - 2505 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
4

کارخانه تهران

توری حصاری - 3785 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
4

کارخانه تهران

توری حصاری - 3200 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
4

کارخانه تهران

توری حصاری - 2775 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات

-

توری تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!