قیمت توری تهران

لیست قیمت روزانه فروش توری کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت توری تهران 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت توری حصاری سایز 2 چشمه 6/5×6/5

کارخانه تهران - 800 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت توری حصاری سایز 2 چشمه 7/5×7/5

کارخانه تهران - 695 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت توری حصاری سایز2 چشمه 5/5×5/5

کارخانه تهران - 1000 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.2

قیمت توری حصاری سایز 2.2 چشمه 6/5×6/5

کارخانه تهران - 970 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.2

قیمت توری حصاری سایز 2.2 چشمه 7/5×7/5

کارخانه تهران - 390 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.2

قیمت توری حصاری سایز2.2 چشمه 5/5×5/5

کارخانه تهران - 1145 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت توری حصاری سایز 2.5 چشمه 5/5×5/5

کارخانه تهران - 1480 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت توری حصاری سایز 2.5 چشمه 6/5×6/5

کارخانه تهران - 1250 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت توری حصاری سایز 2.5 چشمه 7/5×7/5

کارخانه تهران - 1090 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.7

قیمت توری حصاری سایز 2.7 چشمه 5/5×5/5

کارخانه تهران - 1723 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.7

قیمت توری حصاری سایز 2.7 چشمه 7/5×7/5

کارخانه تهران - 1270 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.7

قیمت توری حصاری سایز 2.7چشمه 6.5×6.5

کارخانه تهران - 1460 کیلوگرم
6.5×6.5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.9

قیمت توری حصاری سایز 2.9 چشمه 5/5×5/5

کارخانه تهران - 3770 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.9

قیمت توری حصاری سایز 2.9 چشمه 6/5×6/5

کارخانه تهران - 1682 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
2.9

قیمت توری حصاری سایز 2.9 چشمه 7/5×7/5

کارخانه تهران - 1460 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت توری حصاری سایز 3 چشمه 5/5×5/5

کارخانه تهران - 710 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت توری حصاری سایز 3 چشمه 7/5×7/5

کارخانه تهران - 1560 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت توری حصاری سایز3 چشمه 6/5×6/5

کارخانه تهران - 1800 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
3.5

قیمت توری حصاری سایز 3.5 چشمه 5/5×5/5

کارخانه تهران - 2895 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
3.5

قیمت توری حصاری سایز 3.5 چشمه 6/5×6/5

کارخانه تهران - 2450 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
3.5

قیمت توری حصاری سایز 3.5 چشمه 7/5×7/5

کارخانه تهران - 2125 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
3.8

قیمت توری حصاری سایز 3.8 چشمه 5/5×5/5

کارخانه تهران - 3420 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
3.8

قیمت توری حصاری سایز 3.8 چشمه 6/5×6/5

کارخانه تهران - 2890 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
3.8

قیمت توری حصاری سایز 3.8 چشمه 7/5×7/5

کارخانه تهران - 2505 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت توری حصاری سایز 4 چشمه 5/5×5/5

کارخانه تهران - 3785 کیلوگرم
5/5×5/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت توری حصاری سایز 4 چشمه 6/5×6/5

کارخانه تهران - 3200 کیلوگرم
6/5×6/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت توری حصاری سایز 4 چشمه 7/5×7/5

کارخانه تهران - 2775 کیلوگرم
7/5×7/5
تماس بگیرید
1402/03/11
توضیحات

-

توری تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!