توری تهران

لیست قیمت روزانه فروش توری کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
تهران
1401/03/02

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه تهران

توری حصاری - 1 کیلوگرم
5/5×5/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2

کارخانه تهران

توری حصاری - 0.800 کیلوگرم
6/5×6/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2

کارخانه تهران

توری حصاری - 0.695 کیلوگرم
7/5×7/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.2

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.145 کیلوگرم
5/5×5/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.2

کارخانه تهران

توری حصاری - 0.970 کیلوگرم
6/5×6/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.2

کارخانه تهران

توری حصاری - 0.390 کیلوگرم
7/5×7/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.09 کیلوگرم
7/5×7/5
27,5000تومان
1401/03/01
توضیحات
2.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.480 کیلوگرم
5/5×5/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.250 کیلوگرم
6/5×6/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.7

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.723 کیلوگرم
5/5×5/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.7

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.460 کیلوگرم
6.5×6.5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.7

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.270 کیلوگرم
7/5×7/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.9

کارخانه تهران

توری حصاری - 3.770 کیلوگرم
5/5×5/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.9

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.682 کیلوگرم
6/5×6/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
2.9

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.460 کیلوگرم
7/5×7/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
3

کارخانه تهران

توری حصاری - 0.710 کیلوگرم
5/5×5/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
3

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.800 کیلوگرم
6/5×6/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
3

کارخانه تهران

توری حصاری - 1.560 کیلوگرم
7/5×7/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
3.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 2.895 کیلوگرم
5/5×5/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
3.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 2.450 کیلوگرم
6/5×6/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
3.5

کارخانه تهران

توری حصاری - 2.125 کیلوگرم
7/5×7/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
3.8

کارخانه تهران

توری حصاری - 3.420 کیلوگرم
5/5×5/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
3.8

کارخانه تهران

توری حصاری - 2.890 کیلوگرم
6/5×6/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
3.8

کارخانه تهران

توری حصاری - 2.505 کیلوگرم
7/5×7/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات
4

کارخانه تهران

توری حصاری - 2.775 کیلوگرم
7/5×7/5
27,5000تومان
1401/03/01
توضیحات
4

کارخانه تهران

توری حصاری - 3.785 کیلوگرم
5/5×5/5
27,5000تومان
1401/03/02
توضیحات

-

توری تهران

ahanprice