قیمت لوله مانیسمان لوله های وارداتی

لیست قیمت روزانه فروش لوله مانیسمان کارخانه لوله های وارداتی

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله مانیسمان لوله های وارداتی 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1 1.4

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 18 کیلوگرم
42.16
1,770,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1 1/4

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 22 کیلوگرم
42.16
1,785,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1 1/4

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 31 کیلوگرم
42.16
2,440,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1 1.2

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 21 کیلوگرم
48.26
1,890,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1 1/2

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 27 کیلوگرم
48.26
1,940,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1 1/2

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 36 کیلوگرم
48.26
2,790,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.2

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 8 کیلوگرم
21.34
490,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.2

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 9 کیلوگرم
21.34
520,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.2

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 12 کیلوگرم
21.34
710,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 13 کیلوگرم
33.4
940,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 17 کیلوگرم
33.4
1,040,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 22 کیلوگرم
33.4
1,590,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 27 کیلوگرم
60.33
2,185,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 35 کیلوگرم
60.33
2,335,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 50 کیلوگرم
60.33
3,590,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2 1.2

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 33 کیلوگرم
73.03
2,890,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2 1/2

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 56 کیلوگرم
73.03
3,335,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2 1/2

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 76 کیلوگرم
73.03
5,090,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 43 کیلوگرم
88.9
3,835,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 72 کیلوگرم
88.9
4,235,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 100 کیلوگرم
88.9
7,290,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3.4

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 10 کیلوگرم
26.67
620,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3.4

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 11 کیلوگرم
26.67
640,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3.4

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 15 کیلوگرم
26.67
810,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 76 کیلوگرم
114.3
4,480,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 102 کیلوگرم
114.3
6,385,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 144 کیلوگرم
114.3
10,480,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 145 کیلوگرم
114.3
6,975,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 137 کیلوگرم
141.3
8,670,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 198 کیلوگرم
141.3
11,670,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 150 کیلوگرم
168.28
7,470,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه

لوله های وارداتی - 178 کیلوگرم
168.28
11,170,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه

لوله های وارداتی - 273 کیلوگرم
168.28
16,780,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
8

قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه

لوله های وارداتی - 205 کیلوگرم
219.08
12,940,0000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

لوله مانیسمان لوله های وارداتی

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!