میلگرد آجدار روهینا جنوب

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه روهینا جنوب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
میلگرد آجدار روهینا جنوب
1401/03/04

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

میلگرد آجدار روهینا جنوب

ahanprice