اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت شیت آجدار، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 212 کیلوگرم
6000×1500
43,8000تومان
1402/03/16
توضیحات
3

قیمت شیت آجدار، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 70 کیلوگرم
1250×2500
44,3000تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت شیت آجدار، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 283 کیلوگرم
6000×1500
45,3000تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت شیت آجدار، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 100 کیلوگرم
1250×2500
46,9000تومان
1402/03/16
توضیحات
5

قیمت شیت آجدار، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 354 کیلوگرم
6000×1500
43,8000تومان
1402/03/16
توضیحات
5

قیمت شیت آجدار، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 80 کیلوگرم
1000×2000
44,3000تومان
1402/03/16
توضیحات
6

قیمت شیت آجدار، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 424 کیلوگرم
6000×1500
44,3000تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت شیت آجدار، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 566 کیلوگرم
6000×1500
38,6000تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت شیت آجدار، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 707 کیلوگرم
6000×1500
38,6000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ورق آجدار فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!