اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
ورق رنگی فولاد بهمن
1401/11/08

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.48

کارخانه فولاد بهمن

رول سفید کارخانه - 4.7 کیلوگرم
1250
52,7500تومان
1401/11/08
توضیحات
0.48

کارخانه فولاد بهمن

رول آبی کارخانه - 5.5 کیلوگرم
1250
52,7500تومان
1401/11/08
توضیحات
0.48

کارخانه فولاد بهمن

رول سفید کارخانه - 3.8 کیلوگرم
1000
تماس بگیرید
1401/11/08
توضیحات
0.48

کارخانه فولاد بهمن

رول قرمز کارخانه - 5.5 کیلوگرم
1250
52,7500تومان
1401/11/08
توضیحات
0.48

کارخانه فولاد بهمن

رول پرتقالی کارخانه - 4.7 کیلوگرم
1250
تماس بگیرید
1401/11/08
توضیحات

-

ورق رنگی فولاد بهمن

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!