اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق رنگی فولاد بهمن 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.48

قیمت رول آبی0.48میل عرض 1250 کارخانه

کارخانه فولاد بهمن - 5.5 کیلوگرم
1250
61,7000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.48

قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه

کارخانه فولاد بهمن - 4.7 کیلوگرم
1250
61,7000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.48

قیمت رول نارنجی0.48میل عرض 1250 کارخانه

کارخانه فولاد بهمن - 3.2 کیلوگرم
1250
61,7000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ورق رنگی فولاد بهمن

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!