اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5

قیمت رول آبی0.5میل عرض1250 بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
62,5001,000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.5

قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
62,5001,000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.5

قیمت رول قرمز0.5میل عرض 1250 بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
62,5001,000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.5

قیمت رول نارنجی0.5میل عرض1250 بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
62,5001,000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ورق رنگی فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!