اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
اکسین
1401/03/03

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 950 کیلوگرم
6000×2000
27,100850تومان
1401/03/03
توضیحات
10

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 1890 کیلوگرم
12000×2000
27,100850تومان
1401/03/03
توضیحات
12

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 1130 کیلوگرم
6000×2000
27,100350تومان
1401/03/03
توضیحات
12

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 2260 کیلوگرم
12000×2000
27,4500تومان
1401/03/03
توضیحات
15

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 1413 کیلوگرم
6000×2000
27,900150تومان
1401/03/03
توضیحات
20

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 1884 کیلوگرم
6000×2000
26,400750تومان
1401/03/03
توضیحات
20

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 3770 کیلوگرم
12000×2000
تماس بگیرید
1401/03/03
توضیحات
25

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 2355 کیلوگرم
6000×2000
26,200150تومان
1401/03/03
توضیحات
25

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 4710 کیلوگرم
12000×2000
26,200150تومان
1401/03/03
توضیحات
30

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 5650 کیلوگرم
12000×2000
تماس بگیرید
1401/03/03
توضیحات
30

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 2826 کیلوگرم
6000×2000
25,500850تومان
1401/03/03
توضیحات
35

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 3297 کیلوگرم
6000×2000
26,200150تومان
1401/03/03
توضیحات
40

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 3768 کیلوگرم
6000×2000
26,200150تومان
1401/03/03
توضیحات
40

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 7540 کیلوگرم
12000×2000
تماس بگیرید
1401/03/03
توضیحات
50

کارخانه اکسین

شیت فابریک کارخانه - 4750 کیلوگرم
6000×2000
تماس بگیرید
1401/03/03
توضیحات

-

ورق سیاه اکسین

ahanprice