اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق سیاه اکسین 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
12000×2000
40,2000تومان
1402/03/16
توضیحات
10
6000×2000
40,2000تومان
1402/03/16
توضیحات
12
12000×2000
38,9500تومان
1402/03/16
توضیحات
12
6000×2000
38,9500تومان
1402/03/16
توضیحات
15
6000×2000
41,1500تومان
1402/03/16
توضیحات
20
6000×2000
31,9500تومان
1402/03/16
توضیحات
25
12000×2000
31,9500تومان
1402/03/16
توضیحات
25
6000×2000
31,9500تومان
1402/03/16
توضیحات
30
6000×2000
32,7500تومان
1402/03/16
توضیحات
35
6000×2000
34,8000تومان
1402/03/16
توضیحات
40
6000×2000
34,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ورق سیاه اکسین

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!