قیمت پروفیل صابری

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل کارخانه صابری

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل صابری 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×30

کارخانه صابری - 7 کیلوگرم
10×30
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 15×25

کارخانه صابری - 9.5 کیلوگرم
15×25
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×30

کارخانه صابری - 11.5 کیلوگرم
10×30
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 15×25

کارخانه صابری - 15 کیلوگرم
15×25
39,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

پروفیل صابری

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!