قیمت پروفیل صدرا

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل کارخانه صدرا

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل صدرا 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×20

کارخانه صدرا - 7 کیلوگرم
20×20
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×25

کارخانه صدرا - 12 کیلوگرم
25×25
36,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×30

کارخانه صدرا - 17 کیلوگرم
30×30
36,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 40×40

کارخانه صدرا - 30 کیلوگرم
40×40
37,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

پروفیل صدرا

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!