میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه قائم اصفهان
سایز: 12
وزن: 10/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 92,000 9,900
1399/04/10 82,100 2,100
1399/04/07 80,000 1,000
1399/04/04 81,000 1,500