میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه قائم اصفهان
سایز: 16
وزن: 19 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 91,000 9,900
1399/04/10 81,100 2,100
1399/04/07 79,000 1,000
1399/04/04 80,000 1,500