میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیرجان
سایز: 10
وزن: 6 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 94,500 3,000
1399/04/14 91,500 3,000
1399/04/12 88,500 1,000
1399/04/11 87,500 1,000