میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ارگ تبریز
سایز: 20
وزن: 29 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 79,000 1,000
1399/04/09 80,000 1,000
1399/04/08 79,000 0
1399/04/07 79,000 4,500