میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/14 62,700 600
1398/12/12 63,300 5,700
1398/12/07 69,000 1,000
1398/12/06 70,000 8,500