میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 102,500 5,000
1399/04/18 97,500 4,000
1399/04/17 93,500 500
1399/04/16 94,000 1,000