لوله مانیسمان (رده 2۰ قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1.12
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 5,600,000 0
1399/04/10 5,600,000 200,000
1399/04/09 5,400,000 50,000
1399/04/07 5,350,000 250,000