لوله مانیسمان (رده 2۰ قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 2.12
وزن: 33 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 8,600,000 0
1399/04/10 8,600,000 0
1399/04/09 8,600,000 200,000
1399/04/07 8,400,000 900,000