لوله مانیسمان (رده 2۰ قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 4
وزن: 70 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 20,000,000 0
1399/04/10 20,000,000 0
1399/04/09 20,000,000 0
1399/04/07 20,000,000 0