میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سمنان
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 87,000 1,000
1399/04/11 86,000 800
1399/04/09 85,200 0
1399/04/08 85,200 1,000