میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سمنان
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/20 65,500 1,000
1398/12/17 64,500 0
1398/12/15 64,500 4,300
1398/12/08 68,800 1,200