میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سمنان
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/19 101,500 4,500
1399/04/18 97,000 2,000
1399/04/17 95,000 2,000
1399/04/15 93,000 5,000