میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 14
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 90,500 500
1399/04/15 90,000 8,000
1399/04/11 82,000 2,500
1399/04/10 79,500 500