میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 16
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 60,000 0
1398/12/17 60,000 2,000
1398/12/15 62,000 0
1398/12/14 62,000 0