میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 18
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 82,000 2,500
1399/04/10 79,500 500
1399/04/07 80,000 0
1399/04/04 80,000 2,000