میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/27 119,000 1,000
1399/06/26 120,000 3,400
1399/06/25 116,600 1,600
1399/06/24 115,000 19,000