میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 22
وزن: 35 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/12 71,500 1,000
1399/03/11 72,500 0
1399/03/10 72,500 1,800
1399/03/06 70,700 3,200