میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 10
وزن: 7/1 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 99,500 5,000
1399/04/17 94,500 0
1399/04/16 94,500 1,000
1399/04/15 93,500 9,000