بولت و مهره بنگاه تهران

گروه: ��������
تولید کننده: کارخانه تهران
ضخامت:
وزن: جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/13 22,000 0
1401/04/11 22,000 0
1401/04/08 22,000 0
1401/04/06 22,000 0