میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 18
وزن: 22 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/10/27 130,000 0
1399/10/25 130,000 1,500
1399/10/24 131,500 500
1399/10/20 132,000 2,000