رول آلومینیوم3105بنگاه تهران

گروه: ������ ������������������
تولید کننده: کارخانه نورد اراک
ضخامت: 3
وزن: مترمربع8.4 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/14 112,200 0
1401/04/13 112,200 0
1401/04/12 112,200 0
1401/04/11 112,200 0