میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریا ذوب
سایز: 16
وزن: 19/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 79,500 500
1399/04/09 80,000 1,000
1399/04/08 81,000 0
1399/04/07 81,000 1,000