میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/65 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 95,500 700
1399/04/16 94,800 8,200
1399/04/11 86,600 2,700
1399/04/10 83,900 1,400