میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 16
وزن: 18/96 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 84,600 2,700
1399/04/10 81,900 1,400
1399/04/07 80,500 3,300
1399/04/04 83,800 2,800