میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 20
وزن: 29/64 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/14 88,000 3,500
1399/04/12 84,500 3,500
1399/04/10 81,000 0
1399/04/09 81,000 0