شیت استیل،بنگاه تهران،1250×2500

گروه: ������ ����������
ضخامت: 0.4
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/11 141,000 0
1401/04/06 141,000 0
1401/03/30 141,000 0
1401/03/24 141,000 0