شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 15
وزن: 1106 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 19,700 0
1401/05/13 19,700 0
1401/05/13 19,700 0
1401/05/12 19,700 300