لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 5
وزن: 125 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 30,000,000 1,000,000
1399/04/14 31,000,000 0
1399/04/11 31,000,000 0
1399/04/10 31,000,000 0