میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 8
وزن: 4/7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 106,000 9,900
1399/04/15 96,100 9,600
1399/04/10 86,500 500
1399/04/08 87,000 1,500