میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 10
وزن: 6/9 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 103,000 9,900
1399/04/15 93,100 9,600
1399/04/10 83,500 500
1399/04/08 84,000 500