میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 16
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 102,000 9,900
1399/04/15 92,100 9,600
1399/04/10 82,500 0
1399/04/08 82,500 0