میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 20
وزن: 29/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 82,500 0
1399/04/08 82,500 0
1399/04/07 82,500 500
1399/04/04 82,000 8,500