میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 20
وزن: 29 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/05/06 175,500 0
1400/05/05 175,500 3,500
1400/05/03 172,000 0
1400/05/02 172,000 1,500