میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 11/1 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 101,500 5,000
1399/04/18 96,500 4,000
1399/04/17 92,500 500
1399/04/16 93,000 1,000